Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KONINKLIJKE VERENIGING VAN NEDERLANDSE WIJNHANDELAREN

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
– verkoper: de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in wijn of gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst
inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met een koper sluit;
– koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan verwante artikelen met verkoper sluit;
– de contractgoederen: wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante artikelen, die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking gesteld;
– voorverkoop: De verkoop van wijnen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet op de markt zijn gebracht;
– consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
– werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk
erkende feestdagen.

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden

a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van
toepassing op iedere verkoopovereenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tussen verkoper en koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen recht-streeks door verkoper danwel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd.
b. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of
wederverkoop van de contractgoederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat
koper jegens verkoper, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als koper jegens verkoper heeft in de artikelen 9, 12 en 13.
c. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij eenvoudige verwijzing in offertes,
orderbevestigingen en op websites.
De voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien verkoper bij een eerdere gelegenheid op een voor koper bestemd schriftelijk stuk verwezen heeft naar deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande
overeenkomst tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij
verkoper uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.
d. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien
kopers voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

a. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.
b. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van verkoper.
b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de
achtste werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen,
schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.
c. De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op voorverkoop.

Artikel 5: Prijzen en kortingen

a. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen,
die vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming
van de overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.
b. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, “af verkoper”, inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking en exclusief omzetbelasting (maar inclusief omzetbelasting bij verkoop aan particulieren).
c. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op
grond van verhogingen of toeslagen op de
1. invoerrechten,
2. accijnzen,
3. verpakkingen-/milieubelastingen,
4. andere belastingen,
5. heffingen van publiekrechtelijke organisaties,
6. andere heffingen,
7. vrachttarieven,
8. transportkosten en verzekeringspremies
van de contractgoederen en grondstoffen, die voor de productie en transport van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in het geval van wettelijke regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico’s.
d. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De koper heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 6: Betaling

a. Behalve bij contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag van de contractgoederen binnen 20 werkdagen na factuurdatum netto contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn geschied.
b. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper onverminderd het in artikel 18 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.
De rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 4%. Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt overschreden. De vergoeding van de administratiekosten bedraagt 2% van de bruto factuurwaarde.
c. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling
opeisbaar indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:
1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe;
2. een verzoek van koper tot surséance van betaling;
3. ondercuratelestelling van koper;
4. overlijden van koper;
5. beslag onder koper;
6. (een besluit tot) liquidatie danwel vervreemding van kopers ondernemingen;
7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.
d. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet
voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met verkoper verbonden onderneming.
e. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden
onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper
worden verrekend.
f. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het
verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige
bepalingen van dit artikel betalen.
g. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering
factureren.
h. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 7: Levering

a. Levering geschiedt “af verkoper”, tenzij anders is overeengekomen.
b. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen:
1: Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contractgoederen op het afleveradres zullen worden geleverd.
2: Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b.1 bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper. 3: De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door
koper aangegeven afleveradres of tot zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor rekening van koper. Het risico van de contractgoederen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper.
4: Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres.
5: Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen).
c. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.
d. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de
overeengekomen levertijd is koper gerechtigd verkoper te manen en zal verkoper
binnen een redelijke termijn na de dag van de aanmaning moeten leveren.
e. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.

Artikel 8: Reclames

a. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij
gebreken redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen tien
dagen na levering schriftelijk aan verkoper opgeven.
Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame
en van de desbetreffende factuur doen.
b. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 7b bedoelde vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper zenden.
c. Koper moet verkoper – voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden
verlangd, maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame – in
de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan
de hand van de contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en schadevergoeding.
d. Reclames geven aan koper niet het recht -zijn betalingsverplichting(en) op te
schorten.
e. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij
een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken
contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen.
Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan
niet geleden door de afnemers van koper) is verkoper niet verplicht.
f. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering
beschouwd.
g. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico
van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper.
Indien verkoper koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het
netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet
binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres
van de verkoper gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper
aan al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle leveringen (nu of in de toekomst) van verkoper aan koper of terzake andere werkzaamheden verricht door verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper danwel de betaling van
schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.
b. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen als omschreven in a de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader
van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.
c. Koper moet verkoper meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan verkoper bevestigen.
d. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de
normale werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen
bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de
contractgoederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
e. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor
de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.
f. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

Artikel 10: Pallets

a. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco
voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden.
b. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.

Artikel 11: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

a. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding
uitstellen in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene
gebeurtenissen en omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder
bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.
Hij mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder
tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding.
Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg
van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is
te leveren.
b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden
onder meer aangemerkt:
1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin,
2. burgeroorlog,
3. oproer,
4. mobilisatie,
5. werknemersacties van welke aard ook,
6 (weg) blokkades,
7. uitsluiting van werknemers,
8. plotselinge bedrijfsstoornissen,
9. plotseling excessieve ziekte van personeel,
10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen,
eindproducten en verpakkingsmaterialen,
11. overheidsvoorschriften,
12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke
toestemming van overheidswege,
13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden,
14. brand,
15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),
16. overstroming.
c. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen
nakoming meer van verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele
schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van verkoper

a. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in
artikel 8.e, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de verkoper of van zijn leidinggevende ondergeschikten.
b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade
daaronder begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de
bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen,
schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere
schade dan ook. Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van
derden verband houdende met door verkoper aan koper geleverde goederen.
c. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld
in de artikelen 6:185 BW e.v. verstrekt zal verkoper de benodigde gegevens van
de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn
vordering in te stellen bij de producent tenzij verkoper als producent moet
worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.

Artikel 13: Wijze van verhandeling

a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper
afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het
is de koper evenwel toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.
b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper
ten gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting
vatbare boete van Euro 5.000,=. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet
in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding
en mag hij de overeenkomsten) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

Artikel 14: Publiciteits- en promotiemateriaal

Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper.
Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 15: Internetverkoop

Voor verkopen aan consumenten via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand.

Artikel 16: Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomsten) tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt
verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de
overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in
eerste instantie bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de
bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper
binnen 1 maand nadat verkoper zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft
beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter
kiest.
c. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat
een geschil tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder
algemene of bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun
overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en
voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en met
uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de
reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Artikel 18: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Ten aanzien van buitengerechtelijke incassokosten zullen de te vergoeden kosten worden vastgesteld aan de hand van het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

(Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer: 44/2008)